Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Olesna na Konferencji Centrum Wsparcia Doradczego

We wtorek, 23 listopada 2021 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki był jednym z prelegentów podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podsumowującej roczną pracę samorządów w ramach pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

Brak opisu obrazka

Konferencję rozpoczął minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który podkreślił, że cele polityki regionalnej wskazują na potrzebę zwiększania znaczenia i odpowiedzialności samorządów lokalnych za tworzenie warunków do rozwoju czy przygotowanie dobrej jakości projektów.

Minister Grzegorz Puda przypomniał, jak wiele inicjatyw i projektów wspierających kompetencje samorządu lokalnego realizowanych jest w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. „Wspieramy miasta w wymianie dobrych praktyk w ramach sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast, pomagamy samorządom w planowaniu działań rewitalizacyjnych, doradzamy jak powinny się rozwijać miasta średnie w Programie Rozwój Lokalny. Pokazujemy również, jak planować przestrzeń w układzie funkcjonalnym gminy czy grupy samorządów - na poziomie ponadlokalnym” – wymieniał szef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Brak opisu obrazka

W ramach pilotażu samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Wsparcie w ramach CWD zostało skierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społeczno-gospodarczym. Do projektu wybranych zostało 38 partnerstw w tym 353 gminy (18 gmin miejskich, 240 gmin wiejskich i 95 gmin miejsko-wiejskich) oraz 35 powiatów z 15 województw w Polsce. Burmistrz Olesna, jako przedstawiciel Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, w skład którego wchodzą gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Radłów i Zębowice oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie, opowiedział o rezultatach, jakie wyniknęły z zawiązanego partnerstwa.

Jak mówił Burmistrz Lewicki, początki partnerstwa były swoistym koncertem życzeń. Każdy z samorządów kładł nacisk na zaakcentowanie swoich potrzeb i oczekiwał  ich rozwiązania. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu merytorycznemu Doradców Partnerstwa ze Związku Miast Polskich - pani Danuty Wesołowskiej oraz Małgorzaty Zdebel, Grupie Roboczej udało się ostatecznie wypracować wspólny kierunek dalszych działań. Ich rola była nieoceniona.Brak opisu obrazka

Z końcem kwietnia br. zatwierdzony został Raport diagnostyczny naszego partnerstwa. Diagnoza obszaru pozwoliła na zdefiniowanie problemów i deficytów rozwojowych, wpływających na obniżenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru partnerstwa i dalsze prace nad strategią naszego obszaru, zgodnej ze strategią województwa, subregionu oraz strategiami poszczególnych gmin i powiatu.

Przez miniony rok odbyło się 6 spotkań Rady Partnerstwa - ok. 250 godzin pracy, 40 spotkań Grupy Roboczej - ok. 2300 godzin pracy, 11 miesięcy pracy doradców,  łącznie to także praca 28 partnerów społecznych i gospodarczych i 678 wypełnionych przez mieszkańców ankiet.

Dzięki ogromnej pracy wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Strategii, udało się osiągnąć porozumienie i wypracować dokument uwzględniający rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej obszaru, zdiagnozowane w oparciu o rzetelne dane społeczno-gospodarcze oraz stanowisko interesariuszy i mieszkańców.

Przygotowano  cztery ambitne, kompleksowe projekty rozwojowe, które partnerzy zamierzają wspólnie zrealizować do 2030 roku i na realizację których będziemy się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Są to kompleksowe przedsięwzięcia o nazwach:

oraz  Fit Partnerstwo, na które w pierwszej kolejności kładziemy nacisk przy realizacji założeń strategii:

Burmistrz Olesna zaznaczył, że ufa, iż pakiety projektów wynikające z dokumentów wypracowanych w ramach pilotażu będą miały preferencyjny dostęp do środków  w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Obecny na konferencji wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że Polska będzie mieć do dyspozycji na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności 76 miliardów euro.

Samorządy są kluczowym partnerem dla rządu w prowadzeniu polityki rozwoju i pozostaną głównym beneficjentem Funduszy Europejskich w nowym budżecie UE. Szczególne wsparcie adresowane będzie dla obszarów słabszych gospodarczo, o niższym poziomie rozwoju i o niskiej odporności na zjawiska kryzysowe – wyjaśniał wiceminister .Brak opisu obrazka

Burmistrz Olesna, w imieniu Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, podziękował Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej za bardzo dobrą inicjatywę pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, który ma kapitalne znaczenie szczególnie dla mniejszych samorządów, panu Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule za  aktywny udział w naszych spotkaniach oraz radzie partnerstwa, grupie roboczej, a szczególnie doradcom paniom – Małgorzacie Zdebel i pani prezydent Danucie Wesołowskiej.

Cała konferencji z dnia 23.11.2021 r. do obejrzenia:

 


W dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2021 r., kontynuowane będą rozmowy m.in.  o możliwościach finansowania projektów, które przygotowują zawarte partnerstwa.

Wersja XML