Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla prowadzących sklepiki szkolne.

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

             Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.
 
           Dotacja udzielana jest na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 tej ustawy.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotację można otrzymać kilkukrotnie?

Dotację można otrzymać kilkukrotnie, w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

              Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

             Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia

we wniosku o udzielenie dotacji?

             We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów PKD wskazanych w art. 15zze4a ust. 1 ustawy, czyli kodem 47.11.Z albo 47.19.Z.
 3. potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021r., lutym 2021r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
 4. o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3 ustawy, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zze4a ust. 1 ustawy;
 5. o nie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;

We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

          Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 30 września 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.
 

 Kliknij aby wypełnić wniosek

Załączniki

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie.

 

Wersja XML