Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeznaczenie terenu

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przy ul. Leśnej w Oleśnie przeznaczone są na: usługi nieprodukcyjne, przez które należy rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie oraz usługi produkcyjne, rozumiane jako usługi związane z handlem detalicznym, naprawą artykułów użytku domowego i osobistego, gastronomią, edukacją, ochroną i opieką społeczną i zdrowotną, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usługi ogólnospołeczne w rozumieniu przepisów szczególnych określających polską klasyfikację wyrobów i usług, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska oraz te, które nie należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być obowiązujące, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

mpzp + Obwodnica.jpeg

Istnieje możliwość lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, z zakresu:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przy ul. Leśnej w Świerczu przeznaczone są na zabudowę usługowo-produkcyjną.

Istnieje możliwość lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, m. in.:

Tereny inwestycyjne - Leśna z drona.jpeg

         Na terenach inwestycyjnych położonych przy ul. Leśnej, zarówno w Oleśnie, jak i w Świerczu, dopuszczalne jest podejmowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.:

Przejdź do:

Wersja XML