Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o obowiązkowych ankietach dla mieszkańców

Szanowni Państwo!
Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiet, dotyczących inwentaryzacji zbiorników na nieczystości ciekłe, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę oraz źródeł niskiej emisji. Wypełnione druki należy dostarczyć do 17 maja br. 

Zgodnie z art.3 ust. 3 USTAWY z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Olesno, który jeszcze tego nie uczynił, wypełnił ankietę. 
Wypełnione formularze należy składać w siedzibie urzędu gminy, drogą pocztową lub elektronicznie (przesłanie skanu ankiety na adres e-mail: ). 


Anieta do pobrania PDFankieta.pdf (446,26KB)

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni.png

 

Inwentaryzacja zbiorników na terenie miasta i gminy - prośba o wypełnienie ankiety

Wersja XML