Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużono termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy celem zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.

Do 29 marca br. wydłużony zostaje termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

O pomoc ubiegać się mogą:

rolnicy na inwestycje dotyczące bioasekuracji;

spółki wodne lub związki spółek wodnych.

Pomoc przyznaje się w formie:

1. refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

a) rolnika w zakresie operacji dotyczących:

b) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

2. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni.

Wysokości stawki za wykonanie:

metra bieżącego ogrodzenia – wynosi 200 zł;

bramy – wynosi 1820 zł;

furtki –wynosi 610 zł.

Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji).

Brak opisu obrazka

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wersja XML