Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”

Olesno, 27.11.2019 r.

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”

 – zwanego dalej Programem.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 listopada 2019 r. do
22 listopada 2019 r.
w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu programu współpracy na rok 2020.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z informacją o sposobie przekazywania uwag i wniosków oraz projektem programu współpracy zostało umieszczone w dniu 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Olesna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie nie wpłynął żaden wniosek.

Na tym protokół zakończono.

 

Burmistrz Olesna

/-/ Sylwester Lewicki

 

Wersja XML