Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Brak opisu obrazka

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Olesno działając zgodnie z zapisami art. 33 ustawy ust. 2-4a z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 —2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z RPO WO na lata 2014-2020

1. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu wsparcie osób niesamodzielnych w zakresie realizacji usług opiekuńczych oraz innych form uławiających samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.  

Zakres tematyczny Partnerstwa:

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Usługi opiekuńcze
 2. Usługi asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej
 3. Usługi pielęgnacyjne
 4. Wsparcie psychologiczne
 5. Wsparcie psychiatryczne
 6. Wsparcie w zakresie rehabilitacji
 7. Konsultacje dermatologiczne
 8. Konsultacje podologa
 9. Konsultacje dietetyka
 10. Poradnictwo prawne
 11. Warsztaty aktywizacyjne mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej, manualnej, umysłowej,
 12.  Warsztaty wyjazdowe jednodniowe mające na celu zwiększenie aktywności kulturalnej
 13. Transport medyczny
 14. Transport w ramach realizacji wszystkich usług i warsztatów
 15. Pomoc w radzeniu sobie w czynnościach domowych oraz świadczenie drobnych napraw dla osób starszych/niesamodzielnych/niepełnosprawnych

2. Forma prawna Partnera:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Liczba Partnerów

W ramach naboru partnera Gmina Olesno jako Wnioskodawca i jednocześnie Lider Projektu planuje wybór jednego Partnera.

4. Wymagania wobec Partnera:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty spełniające definicję beneficjenta – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Prowadzona działalność potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 3. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy..

5. Oferta powinna co najmniej zawierać:

6. Informacja o Liderze projektu i Partnerze:

Wnioskodawcą i Liderem Projektu będzie Gmina Olesno. Projekt będzie realizowany co najmniej przy współudziale jednostek organizacyjnych Gminy Olesno oraz partnera spoza sektora finansów publicznych.

7. Termin składania ofert:

21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21, tj. nie później niż 26 listopad 2019 r.

Oferty należy składać w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Oleśnie tj. poniedziałek, środa – od 7:30 do 15:30; wtorek, czwartek – od 7:30 do 17:00; piątek – od 7:30 do 14:00).

 

8. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Urząd Miejski w Oleśnie

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21

Z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z RPO WO na lata 2014-2020 – Gmina Olesno”.

Złożenie przez podmioty dokumentów niekompletnych i/lub na niewłaściwym formularzu i/lub dostarczenie po terminie skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.

 

9. Kryteria wyboru partnera:

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu (max 10 pkt).
 2. Adekwatność posiadanego potencjału m.in.: osobowego, technicznego, organizacyjnego
  w kontekście zaproponowanych działań Partnera (max 20 pkt), w tym:
 1. Opis działań planowanych do realizacji przez Partnera wraz z uzasadnieniem (max 30 pkt), w tym:
 1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym
  w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich i/lub budżetu państwa w woj. opolskim (max 10 pkt):

 

10. Komisja Konkursowa przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych poniżej w skali:

www.bip.olesno.pl

 1. zasady wspólnego zarządzania projektem,
 2. sposób przekazywania przez Gminę Olesno środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań,
 3. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.

Umowa partnerska będzie podpisana po przyjęciu projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy o jego dofinansowanie.

11. Przedmiotowy projekt będzie przygotowany w oparciu o:

12. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. Załącznik:

 

Wersja XML