Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W PRAWO WŁASNOŚCI

Od 1 stycznia 2019 z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów,  zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Jak to się załatwia?

 1. Nie jest wymagany wniosek dotychczasowego wieczystego użytkownika.
 2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach wielorodzinnych).
 3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu, zarówno do dotychczasowego użytkownika wieczystego jak i do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
 4. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane na adres dotychczasowego wieczystego użytkownika, ujawniony w ewidencji gruntów i budynków oraz do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
 5. Opłata jednorazowa za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, zwielokrotnionej dwudziestokrotnie.
 6. Uiszczenie jednorazowo opłaty za przekształcenie, upoważnia dotychczasowego użytkownika wieczystego do uzyskania bonifikaty wynoszącej 99% - zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 roku.
 7. Osobom które dokonają jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, przed wydaniem przez Urząd Miejski w Oleśnie stosownego zaświadczenia, nie zostanie ujawnione w dziale III Księgi Wieczystej przekształcanej działki, roszczenie Gminy Olesno o opłatę.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami pok. 103, tel. 34 350 91 85 a także na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olesno, gdzie będą zamieszczone stosowne formularze wniosków.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML