Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje dla organizacji pozarządowych Programu Współpracy na rok 2019

Burmistrz Olesna na podstawie "Uchwały nr V/28/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" 

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia  „Rocznego programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Konsultacje polegać będą na zbieraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów nt. konsultowanej uchwały. 
Uprawnione podmioty mogą składać pisemne uwagi i wnioski w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w dniach od 16 listopada 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

 

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY - PDFProgram współpracy na rok 2019.pdf (716,84KB)

Projekt UCHWAŁY - PDFUchwała do programu współpracy na 2019.pdf (319,59KB)

Formularz uwag - PDFFormularz_konsultacji_Roczny 2019.pdf (519,89KB)
 

Wersja XML