Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

logo FE+RPO+OPO+UE.png

"Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie"

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej

W dniu 30.08.2018 r. Gmina Olesno podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020: III Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  działanie 5.1  „Ochrona różnorodności biologicznej".

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 700 619,98 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1 610 644,58 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 272 409,21 zł

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 79,00 %

 

Projekt ma na celu utworzenie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, centrum ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim (Duży Park Miejski w Oleśnie), w oparciu o gatunki rodzime. Koncepcja przewiduje budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. W ramach projektu planuje się m.in:

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i chiropterologicznej),

- usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin,

- wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych (konieczne wzbogacenie parku o krzewy, prześwietlenie poprzez usunięcie części drzewostanu średniej wielkości i wprowadzenie nowych nasadzeń),

- wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym i staranie się o objęcie ich tą formą ochrony przyrody; pozostawienie w miarę możliwości wolnej przestrzeni w ich otoczeniu,

- ustawienie domków/budek dla owadów, otoczenie tych budek miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi,

- wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy,

-wykonanie ścieżki edukacyjnej,

-wykonanie oświetlenia, rozbiórkę istniejących nawierzchni i elementów małej infrastruktury, wykonanie nowych nawierzchni, wykonanie elementów małej architektury,

-wydarzenia edukacyjne.

Ww. działania składają się na utworzenie ,,Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie", zlokalizowanego w granicach Parku Miejskiego w Oleśnie, o powierzchni ok. 2,3 ha. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu wsparta zostanie forma ochrony przyrody - zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Duży Park Miejski” w Oleśnie (uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLII/330/17 z 14 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie).

 

Projekt realizowany w Partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno

Projektowane centrum różnorodności biologicznej stanie się ostoją dla występujących na terenie parku gatunków zwierząt objętych ochroną:

1.  nietoperzy: karlik (Pipistrellus) i gacek (Plecotus)

2.  ssaków: wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), jeż zachodni (Erinaceus europaeus)

3.  ptaków:

-      dzięcioł duży (Dendrocopos major)

-      dzięcioł zielony (Picus viridis)

-      dzięciołek (Dryobates minor )

-      dzięcioł zielonosiwy

-      zięba zwyczajna (Fringilla coelebs

-      kowalik zwyczany (Sitta europaea)

-      sikora bogatka (Parus major)

-      modraszka (Cyanistes caeruleus)

-      kos zwyczajny (Turdus merula)

-      dzwoniec (Chloris chloris)

-      grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

-      kwiczoł (Turdus pilaris)

-      kapturka (Sylvia atricapilla)

-      pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

-      sroka zwyczjana (Pica pica)

-      szpak (Sturnus vulgaris)

-      kulczyk zwyczajny (Serinus serinus)

-      sierpówka (Streptopelia decaocto)

-      gawron (Corvus frugilegus)

-      kawka (Corvus monedula)

-      wrona siwa (Corvus corone)

-      szczygieł (Carduelis carduelis)

-      mazurek (Passer montanus)

-      pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)

-      muchołówka szara (Muscicapa striata)

-      piegża zwyczajna (Curruca curruca)

-      zaganiacz zwyczajny Hippolais icterina

-      drozd śpiewak (Turdus philomelos)

-      puszczyk zwyczjany (Strix Aluto)  (sporadyczne obserwacje).

Realizacja projektu zakłada nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych lub zagrożonych:

BYLINY, ROŚLINY CEBULOWE:

 

Wersja XML