Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa remont miejsca spotkań oleskich seniorów

Gmina Olesno pozyskała dotację w ramach realizacji zadania Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 w kwocie 124 tys. zł na wydatki związane z utworzeniem oraz wyposażeniem placówki „Senior +”.

Zadanie polega na remoncie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego na terenie gminy Olesno oraz utworzenie w ramach działalności Klubu Seniora +. W wyniku realizacji zadania miejsce, które teraz jest udostępniane dla osób starszych i starszych niepełnosprawnych wieku 60 + będzie spełniało wiele funkcji w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów jak i ich rodziny. Przede wszystkim  będzie dostosowane poprzez zniwelowanie barier architektonicznych stwarzając swobodny zakres poruszania się po pomieszczeniach klubu. Celem działalności klubu będzie także inicjowanie współpracy i łączenie działalności lokalnych prowadzących do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączania ich w życie społeczności lokalnej.

Dotacja na inwestycję ma na celu dostosowanie pomieszczeń do standardu pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów oraz zapewnienie funkcji opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach klubu Senior plus będzie udostępniona seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego a także możliwość aktywizacji i angażowania uczestników w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja zadania publicznego planowana będzie w istniejącym budynku, gdzie mieści się siedziba dotychczasowego Ośrodka Wsparcia.

 

 

Wersja XML