Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina otrzymała dofinansowanie do usuwania eternitu z dachu

Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno - w roku 2018".

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2 856,00 zł, stanowi 82,64 % wartości całego zadania i zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie około 4,20 Mg odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili wcześniej zamiar oddania wyrobów azbestowych do utylizacji.

Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Na terytorium Polski od 2002 roku są prowadzono liczne działania, których celem jest wzmocnienie procesu oczyszczania kraju z azbestu. Ponieważ usuwanie azbestu z dachów jest obecnie wymagane przez prawo, a obowiązek w usunięciu szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach budynków lub instalacji przemysłowej, gminy otrzymują dodatkowe środki z budżetu państwa na pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.

Wersja XML