Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 Olesno, 21.11.2022 r.

 PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały pn. „Program Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023” – zwanego dalej Programem.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 09 listopada 2022 r. do 17 listopada 2022 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu programu współpracy na rok 2023.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z informacją o sposobie przekazywania uwag i wniosków oraz projektem programu współpracy zostało umieszczone w dniu 08 listopada 2022 r. na stronie internetowej Olesna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie nie wpłynął żaden wniosek. Na tym protokół zakończono.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML