Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest"

Brak opisu obrazka

Burmistrz Olesna przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Olesna.

Natomiast podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa.

 Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

·       jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),

·       drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok.107, tel. 34 350 91 63.

Załączniki do pobrania:

DOCinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.doc

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.PDF
 

Wersja XML